กฎระเบียบ

เอกสารทางกฎหมายของ Moneta Markets

การกำกับดูแลกิจการ

การได้รับใบอนุญาต

Moneta Markets เป็นชื่อทางการค้าของ Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับอนุญาต (“FSP”) ที่จดทะเบียนและควบคุมโดย Financial Sector Conduct Authority (“FSCA”) ของแอฟริกาใต้ ภายใต้ใบอนุญาตหมายเลข 47490 และตั้งอยู่ที่ 1 Hood Avenue, Rosebank, Johannesburg, Gauteng 2196, South Africa

Moneta Markets เป็นชื่อทางการค้าของ Moneta Markets Ltd ซึ่งจดทะเบียนภายใต้สำนักทะเบียนเซนต์ลูเซียของบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีหมายเลขทะเบียน 2023-00068

หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดให้ผู้ให้บริการทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนที่เข้มงวด ตลอดจนปฏิบัติตาม และใช้ขั้นตอนภายในรวมถึงการบริหารความเสี่ยง การฝึกอบรมพนักงานเป็นประจำ การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงิน และขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวด

เริ่มการซื้อขายง่าย ๆ ด้วย 3 ขั้นตอน

เริ่มต้น